Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ ONLINE

Restauracji CALAVERA Mexican Grill

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów gastronomicznych przez firmę Calavera Katarzyna Kawa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 127/10, kod pocztowy 31-416, Regon: 122485750, firma jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP: 945-188-03-15 („Calavera”), za pośrednictwem Systemu Zamówień Online, dostępnego pod adresem: www.dostawa.calavera.pl. („System”).

2. Calavera przysługują wszelkie prawa do Systemu.

3. Sprzedaż produktów gastronomicznych odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, pomiędzy składającym zamówienie („Klientem”), a Calavera („Umowa”).

4. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

5. Konsumentem jest osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 4 powyższej dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Przedmiot działalności Calavera

1. Przedmiotem działalności Calavera jest sprzedaż produktów gastronomicznych, na które składają się dania kuchni meksykańskiej, desery oraz napoje.

2. Produkty gastronomiczne Calavera razem tworzą Menu Calavera. Menu Calavera może ulegać ciągłym zmianom.

3. Informacje o produktach znajdujące się w Systemie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą Systemu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

III. Rejestracja nowego Klienta

1. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do rejestracji i składania zamówień w Systemie są: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesyłanie informacji dotyczących rejestracji i składania zamówień.

2. Podczas pierwszej rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny. Klient przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Klient akceptuje warunki Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail, informację o rejestracji i zgodnie z przedstawioną w nim procedurą, akceptuje założenie konta zezwalające na składanie zamówień drogą online, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

5. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w stosunku do dostaw zrealizowanych na podstawie poszczególnych zamówień, jeśli nie jest on w stanie zwrócić zamówionych produktów, chociażby z uwagi na fakt, iż produkty sprzedawane przez Calavera są produktami ulegającymi szybkiemu zepsuciu.

6. Klient podając nazwę konta w ramach System oświadcza, iż nazwa konta nie narusza praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Calavera i Calavera nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

7. Calavera może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone w każdej chwili

usunąć, w przypadku gdy takie konto jest już używane w ramach Systemu lub w przypadku gdy Calavera poweźmie informację, że nazwa konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub interesy Calavera.

8. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła.

9. Klient nie może rejestrować wielu kont na jednym adresie e-mail.

10. Klient nie może korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać konta innym osobom.

11. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia loginu lub hasła.

IV. Dane Klienta

1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do zawarcia Umowy, złożenia i realizacji zamówienia. Przez wypełnienie formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówienia. Za prawidłowe dane uważa się podanie: w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu email; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. I punkt 4 Regulaminu rejestracji i złożenia zamówienia może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności, w celu rejestracji osoba ta powinna podać swoje dane tj. imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres email, a w miejscu na uwagi podać dodatkowo pełną nazwę podmiotu reprezentowanego wraz z wskazaniem formy prawnej oraz adresu siedziby, numeru wpisu we właściwym rejestrze, numeru NIP.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przy rejestracji danych i ich aktualność podczas składania zamówienia. Calavera nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.).

5. Calavera jest administratorem danych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

6. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Calavera i przetwarzane w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia przez Calavera, w tym wystawienia faktury, i prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

7. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu, co do ich przetwarzania, w dowolnym momencie. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać pisemnie bezpośrednio do Działu I.T. Calavera.

8. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym lub następnie aktualizowany w trakcie korzystania z Systemu, informacji handlowych od Calavera.

V. Zamówienia

1. Zamówienie w Systemie dokonuje się za pomocą formularza zamówieniowego, zwanego dalej Koszykiem.

2. Zamówienia przyjmowane są w godzinach pracy restauracji Calavera, które wskazane są w Systemie. Zamówienia, które spłyną po godzinach wyznaczających czas pracy restauracji Calavera, nie będą realizowane.

3. Dodanie produktu do Koszyka oznacza złożenie zamówienia. Z chwilą złożenia zamówienia zamówienie otrzymuje status: DO REALIZACJI.

4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer 537 035 285, w ciągu 10 minut od momentu złożenia zamówienia.

5. Zmiana treści złożonego zamówienia jest możliwa, drogą telefoniczną na numer 537 035 285, w ciągu 10 minut od momentu złożenia zamówienia.

6. Minimalna wartość zamówienia wynosi: 30,00 PLN brutto.

VI. Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny podane w Systemie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi aktualnie obowiązujący podatek VAT.

2. Calavera zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w Systemie bez uprzedzenia w razie zamiany cen produktów gastronomicznych i usług w ramach sieci Calavera. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone. W razie braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

3. Cena nie obejmuje kosztu dostawy. Do każdego zamówienia doliczony jest koszt dostawy w wysokości:

I strefa – mapa kolor żółty – 11 zł brutto

II strefa – mapa kolor zielony – 15 zł brutto

II strefa – mapa kolor czerwony – 19 zł brutto

 

 

4. Możliwe są następujące formy płatności:

a. Przedpłata – płatność kartą płatniczą, kartą kredytową lub punktami kredytowymi przed dostarczeniem zamówienia

b. Pobranie – płatne dostawcy, zapłata za zamówienie w trakcie dostarczania zamówienia.

5. Płatności w formie przedpłaty mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w szczególności daną karta płatniczą lub kartą kredytową tj. wyłącznie uprawnieni posiadacze. Przypadki nadużyć wykryte przez Calavera będą zgłaszane właściwym organom ścigania.

6. Operatorem systemu płatności w formie przedpłaty jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274399, NIP: 7792308495, kapitał zakładowy w wysokości: 4.000.000 zł w całości opłacony.

7. Przedpłaty realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulaminami operatora systemu płatności spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

VII. Dostawa

1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terytorium miasta Krakowa  w jego wybranych jednostkach urbanistycznych, w obrębie stref dostaw restauracji Calavera uwzględnionych w Systemie. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy zamieszczone w Systemie.

2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu gastronomicznego.

3. Zamówiony produkt gastronomiczny dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień za pośrednictwem dostawcy Calavera lub poprzez odbiór własny. W przypadku odbioru własnego należy stosowaną uwagę umieścić w formularzu w polu dodatkowe informacji i życzenia Klienta.

4. Termin dostawy podany przez System jest szacunkowy i zależy od obciążenia restauracji w danym momencie. W przypadku gdy czas ulegnie wydłużeniu Calavera zobowiązuje się do powiadomienia o tym Klienta.

5. W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny. W przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi przy rejestracji podać wszystkie niezbędne dane, a uwagę o takim życzeniu umieścić w polu dodatkowe informacje i życzenia Klienta.

6. Ryzyko za nieprawidłową dostawę ponosi Calavera, wszelkie nieprawidłowości wynikające z winy dostawcy (opóźnienia, uszkodzenia, itd.) oraz reklamacje będzie realizować Calavera.

7. Calavera nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miało wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły realizację dostawy.

VIII. Postepowanie reklamacyjne

1. Klienci mają prawo składać Calavera reklamacje dotyczące dostarczonych produktów gastronomicznych, jak również usług przewidzianych Regulaminem.

2. Reklamacje rozpatruje Dział Reklamacji Calavera.

3. Reklamacje należy składać na adres: kontakt@calavera.pl lub pisemnie na adres siedziby Calavera na ul. Biskupia 4/1 w Krakowie.

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail oraz datę złożenia zamówienia lub próby rejestracji, datę realizacji zamówienia, adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz opis zastrzeżeń.

5. Calavera ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania Reklamacji Klienta. Calavera zawiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w reklamacji. Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych Calavera nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta, oznacza to, iż uznało reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego produktu, koszty dostawy ponosi Calavera.

IX. Prawa autorskie

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się w Systemie bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli autorskich praw majątkowych. Osoby, które naruszą powyższe postanowienie będą pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

X. Rozwiązanie Umowy

1. Klient może rozwiązać Umowę i wystąpić o zamknięcie swojego konta, a tym samym zrezygnować z dokonywania zamówień produktów gastronomicznych Calavera za pomocą Internetu. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 7 dni po otrzymaniu przez Calavera oświadczenia o rozwiązaniu Umowy wysłanego na adres: kontakt@calavera.pl. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, login wraz z hasłem. Calavera usuwa konto Klienta z Systemu.

2. Zamówienia złożone i potwierdzone przez Klienta przed otrzymaniem przez Calavera oświadczenia o rozwiązaniu Umowy zostaną zrealizowane.

3. Calavera może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, w przypadku nieregulowania płatności za produkty gastronomiczne Calavera.

4. Calavera może rozwiązać Umowę z Klientem z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia z podaniem przyczyny.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 20.01.2016 roku.

2. Do Regulaminu oraz do Umowy stosuje się prawo polskie.

3. Regulamin jest dokumentem określającym zasady rejestracji i składania zamówień. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę rejestracji i składnia zamówień.

4. Regulamin dostępny jest w Systemie, na stronie internetowej: www.dostawa.calavera.pl oraz wyłożony jest w siedzibie Calavera na ul. Biskupiej 4/1 w Krakowie.

5. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu.

6. W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U.2000, Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141. poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Calavera a Klientem poddane zostaje sądom powszechnym miejscowo właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla danej sprawy.